آدرس بنیاد

آدرس : 
  اردبیل – فاز یک سبلان- میدان خیرین مدرسه ساز – جنب مدرسه امام جعفر صادق ( ع) -ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

شماره تلفن ها : 
ساختمان اصلی : ۳۳۶۳۴۴۰۷-۰۴۵  
  دورنگار : ۳۳۶۳۴۴۰۷-۰۴۵ 
تلفن پاسخگویی تمام وقت بخش سرطان : ۰۹۰۱۸۱۰۳۴۱۹