واریز به حساب

حسابها ی بنیاد حمایت از کودکان مستمند و بی سرپرست 

بانک ملی سیبا :  0105333351006
ملی سیبا مجازی ( کارت به کارت ) : 1209-9951-9911-6037
بانک ملت : 378848/16  ملت(کارت به کارت) : 5596-5272-3373-6104

قرض الحسنه نبوی : 1211