واریز به حساب

حسابها ی بنیاد حمایت از کودکان مستمند و بی سرپرست 

بانک ملی سیبا :  ۰۱۰۵۳۳۳۳۵۱۰۰۶
ملی سیبا مجازی ( کارت به کارت ) : ۱۲۰۹-۹۹۵۱-۹۹۱۱-۶۰۳۷
بانک ملت : ۳۷۸۸۴۸/۱۶  ملت(کارت به کارت) : ۵۵۹۶-۵۲۷۲-۳۳۷۳-۶۱۰۴

قرض الحسنه نبوی : ۱۲۱۱