ارتباط با بنیاد

آدرس : 
  اردبیل – فاز یک سبلان- میدان خیرین مدرسه ساز – جنب مدرسه امام جعفر صادق ( ع) -ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

شماره تلفن ها : 
ساختمان اصلی : ۳۳۶۳۴۴۰۷-۰۴۵  
  دورنگار : ۳۳۶۳۴۴۰۷-۰۴۵ 
تلفن پاسخگویی تمام وقت بخش سرطان : ۰۹۰۱۸۱۰۳۴۱۹

  
شماره حساب ملی مربوط به کودکان مستمند و بی سرپرست 

بانک ملی سیبا : ۰۱۰۵۳۳۳۳۵۱۰۰۶
ملی سیبا مجازی ( کارت به کارت ) :  ۱۲۰۹-۹۹۵۱-۹۹۱۱-۶۰۳۷
بانک ملت : ۳۷۸۸۴۸/۱۶  ملت(کارت به کارت):۵۵۹۶-۵۲۷۲-۳۳۷۷-۶۱۰۴

قرض الحسنه نبوی : ۱۲۱۱