کد USSD

 

 

پرداخت از طریق کد USSD

شما میتوانید با شماره گیری کد #۰۴۵*۳*۷۴۱* از کودکان مستمند و بی سرپرست حمایت کنید .