دانش آموزان تحت حمایت بنیاد

دانش آموزانی که از خانواده ی مستمند و یا بی سرپرست و یا بدسرپرست میباشند پس از ارسال درخواست کتبی مبنی بر حمایت بنیاد، تیم تحقیقاتی بنیاد حمایت از کودکان مستمند و بی سرپرست استان اردبیل به محل اقامتشان رفته و تحقیقات لازم را بعمل می آورند و در صورت مطابقت با قوانین تحت پوشش بنیاد،تشکیل پرونده میدهند.برای این دانش آموزان حساب بانکی ایجاد شده و بر حسب الویت بندی ماهانه مبلغی جهت کمک هزینه تحصیلی از سوی بنیاد به حساب آنها واریز میشود.