گردش بچه های تحت پوشش بنیاد به همت شرکت گردشگری سلام سلامتی گشت سبلان

گردش بچه های تحت پوشش بنیاد به همت شرکت گردشگری سلام سلامتی گشت سبلان

گردش بچه های تحت پوشش بنیاد به همت شرکت گردشگری سلام سلامتی گشت سبلان

گردش یک روزه بچه های تحت پوشش بنیادحمایت از کودکان بی سرپرست که با برنامه ریزی وهزینه ی
شرکت گردشگری سلام سلامتی گشت سبلان انجام گرفت.این شرکت گردشگری با همتی والا ودستانی
پر مهر دست بچه های تحت پوشش را گرفته و روز و خاطره خوبی را در شهر توریستی سرعین رقم زدند.
به امید روزی که تمام کودکان پاک مورد لطف وعنایت مهربانی قرار بگیرند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط