کد USSD

کد USSD

کد USSD

با شماره گیری کد USSD از کودکان مستمند و سرطانی استان اردبیل حمایت کنید

۰۴۵#*۳*۷۴۱ *