واریز به حساب

واریز به حساب

واریز به حساب

شماره حسابهای بنیاد حمایت از کودکان مستمند و بی سرپرست استان اردبیل:

بانک ملی سیبا : ۰۱۰۵۳۳۳۳۵۱۰۰۶

بانک ملی سیبا مجازی (کارت به کارت) : ۱۲۰۹-۹۹۵۱-۹۹۱۱-۶۰۳۷

بانک ملت : ۳۷۸۸۴۸/۱۶

بانک ملت :‌(کارت به کارت) : ۵۵۹۶-۵۲۷۲-۳۳۷۷-۶۱۰۴

قرض الحسنه نبوی : ۱۲۱۱